A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Повернутись до каталогу

Залучення посередників для отримання неправомірної вигоди під час оцінювання студентів (курсантів)

Високий
рівень ризику
Власник ризику: Заклад освіти
Сфера публічного управління: Освіта
Чого стосується: Освітній процес
Дата перегляду ризику: 08.08.2022 року
ОПИС РИЗИКУ:

Українське законодавство забезпечує обов'язкову участь студентів у прийнятті рішень на всіх рівнях у системі вищої освіти. Закон України “Вищу освіту” (ст. 40) встановлює право і можливість студентів (курсантів, крім курсантів-військовослужбовців) розв'язувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні університетом — тобто здійснювати студентське самоврядування.

За цим законом органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні організаційні форми (парламент, сенат, старостат, студентський ректорат, студентські деканати, студентські ради тощо).

Серед перелічених форм в українських ЗВО найбільш поширеним є старостат. Діяльність старост законодавством не регулюється. Завдання, права та обов’язки старости групи регламентуються виключно локальними актами закладів освіти. У більшості університетів основним завданням старостату є координування студентів, забезпечення і захист прав та інтересів студентства, сприяння у створенні необхідних умов для навчальної діяльності, проживання і відпочинку студентів.

При цьому староста групи визначається як представник дирекції/деканату для організаційного забезпечення навчального процесу в академічній групі та для управління колективом групи, при залученні його/її до всіх заходів, що проводяться адміністрацією інституту/факультету та університету. Староста представляє інтереси студентів групи в дирекції/деканаті та на кафедрах.

До найбільш поширених завдань старости групи можна віднести:

  • комунікація між студентами групи й викладачами відповідною кафедрою/дирекцією/деканатом з навчальних питань;
  • інформування студентів групи про рішення адміністрації закладу освіти та органів студентського самоврядування;
  • забезпечення участі студентів групи у заходах, які проводяться в інституті/факультеті та університеті;
  • інформування органів студентського самоврядування та адміністрації закладу освіти про порушення прав студентів, можливі конфлікти з викладачами, інші проблеми, що є важливими для студентів тощо.

Таким чином, староста є одним з основних посередників між студентами групи й викладачами та адміністрацією інституту/факультету, а також закладу вищої освіти. На жаль, і досі трапляються випадки, коли таке «посередництво» через старост використовується для організованого збору коштів за здачу певного предмета чи оцінку за інші види робіт. 

Окрім старост, подібну функцію можуть виконувати куратори (тютори, ментори) груп, методисти чи лаборанти кафедр, деканатів.  

Проте, у більшості досліджених випадків, коли отримання чи передача неправомірної вигоди відбувається за посередництва, суди притягають до відповідальності не самих посередників, а інших співробітників (викладачів, які безпосередньо отримують кошти, завідувачів лабораторій чи кафедр тощо).

 

Джерела ризику

Індивідуальна недоброчесність представників адміністрації закладу, науково-педагогічних працівників, співробітників та / або старост / кураторів студентських груп / лаборантів / методистів тощо.

Передавання інформації студентам тільки через старост / кураторів груп, відсутність альтернативних каналів інформування студентів. 

Перекладання обов’язків по організації навчального процесу в груп, які мають виконувати структурні підрозділи закладу вищої освіти (навчально-методичний центр, деканати, кафедри тощо) на старост.

Покладання на старост / кураторів додаткових завдань з індивідуальної роботи зі студентами, які мають академічні заборгованості.

Фактичний доступ старост / методистів (лаборантів) до даних про успішність студентів та можливість вносити зміни до таких даних.

Стратегічні наслідки

Порушення прав учасників освітнього процесу.

Спотворення ідеї студентського самоврядування та його ролі в процесах управління ЗВО.

Зниження якості освіти та кваліфікації випускників закладів вищої освіти.

Формування у молоді толерантного ставлення до корупції.

Формування негативного іміджу системи вищої освіти в Україні.

Корупційні наслідки

Шахрайство (ст. 190 ККУ).

Підкуп працівника підприємства, установи чи організації (ст. 354 ККУ).

Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 ККУ).

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 ККУ).

Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 368-3 ККУ).

Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 ККУ).

Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 172-7 КУпАП).

СПОСОБИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКУ
Нормативні
Не застосовується
Процедурні

✔  Оприлюднювати порядок ліквідації академічної заборгованості під час переведення/поновлення студентів із чітким визначенням процедури, строків, відповідальних осіб від університету.

✔  Враховувати в навантаження викладачів додаткову роботу зі студентами під час ліквідації академічної заборгованості.

✔  Своєчасно інформувати студентів про процедуру та можливості переведення на бюджетні місця, використовуючи різні канали поширення інформації.

✔  Посилити прозорість процедури переведення з контрактної форми навчання на державну. Наприклад, висвітлюючи в окремій вкладці на сайті закладу освіти необхідну інформацію: оголошення про конкурс, кількість вільних бюджетних місць, умови і терміни подачі документів; розміщення списків претендентів із зазначенням їх середнього та рейтингового балу.

✔  Запровадити електронні екзаменаційні відомості та автоматизовані системи обліку активності студентів для прозорого формування рейтингу.

✔  Передбачити обов’язковий розгляд кандидатур на переведення з контрактної форми навчання на державну на вчених радах факультетів/інститутів із залученням органів студентського самоврядування.

✔  Налагодити роботу вебсайту закладу освіти та забезпечити розміщення усієї необхідної інформації, що стосується навчального процесу (документів, робочих програм та силабусів, програм практики, методичних рекомендацій до написання та захисту курсових робіт, правил та порядку перескладання заліків чи іспитів, порядку апеляції за результатами екзаменаційної сесії).

✔  Де це можливо, запровадити технологічні рішення для проведення поточного та підсумкового контролю знань студента (наприклад, анонімне електронне тестування із випадковим набором запитань із персональною авторизацією студента в системі).

✔  Створити електронний репозитарій усіх наукових робіт студентів, який дасть змогу автоматизовано виявляти збіги нових робіт із роботами минулих років та попередить можливість повторного подання тих самих робіт “за хабар”.

✔  Планувати навчальні програми із залученням іноземців, особливо тих, хто не володіє на достатньому рівні українською мовою, таким чином, щоб це не створювало надмірного навантаження для викладачів і не породжувало нерівності в оцінюванні між студентами-іноземцями та українськими студентами.

✔  Враховувати в навантаження викладачів додаткову роботу зі студентами-іноземцями.

✔  Розглянути можливість прийняття проміжного та підсумкового контролю знань в іноземних студентів викладачами, які не проводили заняття в межах цієї дисципліни.

Індикатори виконання плану дій

Відповідно до заходів мінімізації.

Відповідальний суб’єкт
Заклад освіти
Потреба у фінансових витратах
НЕ ПОТРЕБУЄ
Підтвердження існування ризику
Реєстр судових рішень
Суть справи:
У весняному семестрі 2020 року завідувач кафедри одного з університетів через старосту групи регулярно “збирала” кошти за сприяння у здачі сесії студентами заочної форми навчання. При цьому вона також використовувала своє службове становище, щоб впливати на інших викладачів. Суд визнав її винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Дата рішення 12.04.2021
ПЕРЕЙТИ ДО ВСІХ ПІДТВЕРДЖЕНЬ
Засоби масової інформації
ПЕРЕЙТИ ДО ВСІХ ПІДТВЕРДЖЕНЬ
Реєстр порушників
ПЕРЕЙТИ ДО ВСІХ ПІДТВЕРДЖЕНЬ
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр