A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Повернутись до каталогу

Вимагання/надання неправомірної вигоди в обмін на оцінки

Високий
рівень ризику
Дата перегляду ризику: 08.08.2022 року
ОПИС РИЗИКУ:

Стандарти й рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG), Закони України “Про освіту”, “Про вищу освіту” визнають право здобувачів освіти на справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання. Також встановлюють низку критеріїв, які сприяють чесному, прозорому та об’єктивному оцінюванню здобувачів освіти впродовж усього їхнього навчання.  

Процес оцінювання знань студентів масштабний та охоплює значну кількість процесів і залучених осіб: 

  • поточне оцінювання під час практичних, лабораторних чи інших подібних занять; 
  • проміжне чи підсумкове контрольне, модульне або залікове оцінювання; 
  • наукові (курсові, дипломні, магістерські) чи дослідницькі (експериментальні) роботи; 
  • проходження практики; 
  • складання державних іспитів. 

При цьому заклади вищої освіти мають широкі повноваження у регламентації організації процесу оцінювання. 

Якщо університет не має сформованої антикорупційної культури та політик, контролю за процесом викладання та оцінювання, процедур оскарження та адекватного реагування на прояви корупції — сама по собі внутрішня регламентація процесу та впровадження технологій оцінювання не забезпечить відповідність такого оцінювання. 

Широкі повноваження викладачів щодо методів оцінювання з одного боку та брак інструментів для валідації (контролю) оцінювання з іншого — сприяють можливим зловживанням під час освітнього процесу. При цьому, ініціаторами «обходу процедур» можуть бути як здобувачі освіти, так і науково-педагогічні співробітники, адміністрація закладу. 

Практика вимагання / пропонування / надання неправомірної вигоди за успішне оцінювання різних видів студентських робіт є, на жаль, одним із найпоширеніших корупційних проявів у вищій освіті. 

Корупційний ризик під час оцінювання знань здобувачів вищої освіти може проявлятися, щонайменше – у наступному:

  1. Можливість вимагати чи отримувати неправомірну вигоду викладачем за успішне оцінювання студентів під час поточного та підсумкового контролю знань, заліково-екзаменаційної сесії, захисту наукових, лабораторних робіт, звітів практики, державних екзаменів та інших видів оцінювання в межах навчальної програми (далі — успішне оцінювання).
  2. Можливість вимагати чи отримувати неправомірну вигоду викладачами від студентів за виконання заліково-екзаменаційних робіт замість самих студентів.
  3. Можливість зловживання повноваженнями та отримання неправомірної вигоди деканом факультету/директором інституту/завідувачем кафедри за завищення або фальсифікацію результатів навчання, шляхом впливу на рішення підлеглого їм викладача.
  4. Можливість необ'єктивного оцінювання викладачами окремих студентів через прохання працівників університету або інших впливових чи пов'язаних осіб за своїх близьких осіб.
Джерела ризику

Низький рівень або відсутність сформованої корпоративної та антикорупційної культури в закладі вищої освіти.

Відсутність електронної системи управління навчальним процесом та електронного журналу для обліку успішності студентів або відсутність контролю за цією системою.

Брак інформації про навчальний процес, зміст навчальних програм, критеріїв оцінювання на вебсайті чи інших навчальних платформах закладів вищої освіти.

Недостатня чіткість критеріїв оцінювання знань студентів або недотримання таких критеріїв.

Індивідуальна недоброчесність представників адміністрації закладу, науково-педагогічних працівників та / чи здобувачів освіти.

Відсутність формалізованої регулярної системи оцінювання якості викладання дисциплін (анонімні опитування студентів через інструменти google або в інший спосіб), зрозумілої процедури опрацювання результатів оцінювання та відповідного реагування на заявлені або виявлені корупційні та інші правопорушення.

Страх розголосу про корупційні прояви та брак відповідного реагування на корупційні чи пов’язані із корупцією дії співробітників та студентів закладу освіти. 8. Толерування корупції в освітньому процесі з боку різних груп учасників освітнього процесу (викладачів, адміністраторів, здобувачів освіти).

Стратегічні наслідки

Порушення прав учасників освітнього процесу.

Зниження якості освіти та кваліфікації випускників закладів вищої освіти.

Формування у молоді та суспільства в цілому толерантного ставлення до корупції.

Формування негативного іміджу системи вищої освіти в Україні

Корупційні наслідки

Шахрайство (ст. 190 ККУ).

Підкуп працівника підприємства, установи чи організації (ст. 354 ККУ).

Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 ККУ).

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 ККУ).

Підкуп лужбової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 368-3 ККУ).

Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 ККУ).

Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 172-7 КУпАП).

Дисциплінарна відповідальність, в тому числі звільнення особи із займаної посади.

За вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення відомості про таку особу вносяться до Реєстру корупціонерів (ст. 59 Закону України “Про запобігання корупції”).

СПОСОБИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКУ
Нормативні
Не застосовується
Процедурні

✔ Оприлюднювати порядок ліквідації академічної заборгованості під час переведення/поновлення студентів із чітким визначенням процедури, строків, відповідальних осіб від університету.

✔ Враховувати в навантаження викладачів додаткову роботу зі студентами під час ліквідації академічної заборгованості.

✔ Своєчасно інформувати студентів про процедуру та можливості переведення на бюджетні місця, використовуючи різні канали поширення інформації.

✔ Посилити прозорість процедури переведення з контрактної форми навчання на державну. Наприклад, висвітлюючи в окремій вкладці на сайті закладу освіти необхідну інформацію: оголошення про конкурс, кількість вільних бюджетних місць, умови і терміни подачі документів; розміщення списків претендентів із зазначенням їх середнього та рейтингового балу.

✔ Запровадити електронні екзаменаційні відомості та автоматизовані системи обліку активності студентів для прозорого формування рейтингу.

✔ Передбачити обов’язковий розгляд кандидатур на переведення з контрактної форми навчання на державну на вчених радах факультетів/інститутів із залученням органів студентського самоврядування.

✔ Налагодити роботу вебсайту закладу освіти та забезпечити розміщення усієї необхідної інформації, що стосується навчального процесу (документів, робочих програм та силабусів, програм практики, методичних рекомендацій до написання та захисту курсових робіт, правил та порядку перескладання заліків чи іспитів, порядку апеляції за результатами екзаменаційної сесії).

✔ Де це можливо, запровадити технологічні рішення для проведення поточного та підсумкового контролю знань студента (наприклад, анонімне електронне тестування із випадковим набором запитань із персональною авторизацією студента в системі).

✔ Створити електронний репозитарій усіх наукових робіт студентів, який дасть змогу автоматизовано виявляти збіги нових робіт із роботами минулих років та попередить можливість повторного подання тих самих робіт “за хабар”.

✔ Планувати навчальні програми із залученням іноземців, особливо тих, хто не володіє на достатньому рівні українською мовою, таким чином, щоб це не створювало надмірного навантаження для викладачів і не породжувало нерівності в оцінюванні між студентами-іноземцями та українськими студентами.

✔ Враховувати в навантаження викладачів додаткову роботу зі студентами-іноземцями.

✔ Розглянути можливість прийняття проміжного та підсумкового контролю знань в іноземних студентів викладачами, які не проводили заняття в межах цієї дисципліни.

Індикатори виконання плану дій

Відповідно до заходів мінімізації.

Відповідальний суб’єкт
Заклад освіти
Потреба у фінансових витратах
НЕ ПОТРЕБУЄ
Підтвердження існування ризику
Реєстр судових рішень
Суть справи:
Завідувачка кафедри одного із державних закладів освіти в обмін на неправомірну вигоду в розмірі 8000 грн надала для студента заочної форми навчання готовий текст курсової роботи, а також — відповіді на запитання контрольної роботи заліку. Суд визнав її винною за ч. 1 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Дата рішення 22.06.2020
ПЕРЕЙТИ ДО ВСІХ ПІДТВЕРДЖЕНЬ
Засоби масової інформації
ПЕРЕЙТИ ДО ВСІХ ПІДТВЕРДЖЕНЬ
Реєстр порушників
ПЕРЕЙТИ ДО ВСІХ ПІДТВЕРДЖЕНЬ
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр